PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Scenos servisas, UAB (toliau – „Muzi.lt“ arba įmonė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą. 

Šis privatumo pranešimas:

•    apibrėžia „Muzi.lt“ įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
•    paaiškina, kaip „Muzi.lt“ renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
•    informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2017 m. lapkritį) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi „Muzi.lt“ produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų įmonių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis „Muzi.lt“ tinklu ar paslaugomis.

Sąvokos

•    Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
•    Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų įmonės paslaugomis. Klientas, su kuriuo „Muzi.lt“ yra sudariusi sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis įmonės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.
•    Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
•    Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu „Muzi.lt“ siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.
•    Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.
•    Vietos nustatymo duomenys – elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą. Pavyzdžiui, abonento arba galinio įrenginio, esančio  tam tikros judriojo ryšio tinklo bazinės stoties aprėpties zonoje, buvimo vieta yra laikoma vietos nustatymo duomenimis.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

MUZI.LT, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

MUZI.LT renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis MUZI.LT įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl MUZI.LT teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su MUZI.LT (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu [email protected] ar telefonu 8 645 08700.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

„Muzi.lt“ siūlo platų muzikos prekių (ir ne tik) asortimentą bei paslaugas. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.

Mes renkame duomenis:

•    kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų įmone, pavyzdžiui, perkate prekes arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
•    kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „Muzi.lt“, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti mūsų parduodamas prekes ir (ar) paslaugas. 
 

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų registraciją MUZI.LT internetinėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti MUZI.LT internetinėje parduotuvėje, privalote pateikti žemiau pateiktą informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsime tinkamai Jūsų aptarnauti.

•   Vardas;

•   Pavardė;

•   El. pašto adresas;

•   Mobiliojo telefono numeris.

Neprivalomi duomenys, skirti tikslesniems rinkodariniams pasiūlymams paruošti:

•   Adresas;

•   Gimimo data;

•   Lytis;

MUZI.LT asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.

Registruodamiesi MUZI.LT internetinėje parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

„Muzi.lt“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „Muzi.lt“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Muzi.lt“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).


„Muzi.lt“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

•    Tiesioginė rinkodara. Mes tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 
•    Kiti tikslai, kuriais „Muzi.lt“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl „Muzi.lt“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis „Muzi.lt“ įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais „Muzi.lt“ tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

„Muzi.lt“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra mums labai svarbus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti „Muzi.lt“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

•    Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „Muzi.lt“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

„Muzi.lt“ duomenų tvarkytojų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

•    Įmonėms / institucijoms, leidžiančioms ir (ar) tvarkančioms viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Jums sutikus, teisės aktuose numatytais atvejais „Muzi.lt“ pateikia Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą (jo dalį) tam, kad šie būtų skelbiami viešuosiuose abonentų sąrašuose (pvz., internetiniuose informacijos apie abonentus kataloguose ar telefonų knygose). Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.

•    Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

•    Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Muzi.lt“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Muzi.lt“ teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 


•    Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų. 
•    Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje. 
•    Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. 
•    Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus  

Jūs galite kontroliuoti ir / ar ištrinti slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju lankantis mūsų svetainėje kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Išsamesnė informacija pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. 

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

„Muzi.lt“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „Muzi.lt“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime Jums pateikti „Muzi.lt“ paslaugų pasiūlymus. Pakeisti savo nuomonę (nesutikti) galite mūsų svetainėje „Muzi.lt“ arba tel. +370 645 08700.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

•    kreiptis į „Muzi.lt“ su prašymu suteikti informaciją apie „Muzi.lt“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
•    kreiptis į „Muzi.lt“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
•    kreiptis į „Muzi.lt“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
•    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Muzi.lt“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

•    nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

•    Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Muzi.lt“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Muzi.lt“ bet kuriuo Jums patogiu būdu. 


Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Muzi.lt“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Muzi.lt“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

•    raštu – el. paštu: [email protected]
•    žodžiu – telefonu +370 645 08700; 

•    raštu – adresu: Kauno g. 15,LT-68178 Marijampolė
•    atvykus į mūsų parduotuvę adresu: Kauno g. 15,LT-68178 Marijampolė.

 „Muzi.lt“ yra įsipareigojusi vykdyti atsakingą ir tvarų verslą. Jei Jums kelia susirūpinimą tai, kad galimai nesilaikoma šio pranešimo ar teisės aktų, Jūs taip pat galite išsakyti savo susirūpinimą naudodamiesi mūsų „Skaidrumo linija“(angl. Speak-Up Line).

Nepavykus išspręsti klausimo su „Muzi.lt“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.


Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje. 

Kaip su mumis susisiekti?

Kviečiame Jus kreiptis į „Muzi.lt“ dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

•    raštu – el. paštu: [email protected]
•    žodžiu – telefonu +370 645 08700; 
•    raštu – adresu: Kauno g. 15,LT-68178 Marijampolė;
•    atvykus į musų parduotuvę adresu Kauno g. 15,LT-68178 Marijampolė.

 

Perkantiems iškirtines YAMAHA gamintojo premium klasės prekes galioja Yamaha asmens duomenų tvarkymo dokumentas, kurį rasite čia:

„YAMAHA Music Europe GmbH“ informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą

Prekė pridėta prie patikusiųjų
Prekė pridėta prie palyginimo.

Naršydami muzi.lt sutinkate, jog naudojame slapukus, užtikrinančius sklandų apsipirkimą. Daugiau informacijos.